วิธี Add Domain  Print this Article


1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel

2. Click ที่ Add Domain

a13. ใส่ชื่อ Domain name
4. Location of the website's files ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจากที่ระบบกำหนดมาให้
5. Document root สามารถให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ Domain

a2


6. Click OK

a3


a4

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...
วิธี Add Account FTP
วิธี Add Account FTP