คู่มือการใช้งาน

การสร้าง Email Account  Print this Article

การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู  E-mail Accounts2. คลิกปุ่ม Create mail account  ดังรูป

3. ใส่ ข้อมูล  Account Email  ดังนี้

  •  Username:  ใส่ชื่อ Account Email ที่ต้องการ
  •  Enter Password:   ใส่ password ที่ต้องการ หรือ คลิกที่ปุ่ม Random เพื่อให้ระบบทำการสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติ
  •  Re-Enter Password:  ใส่ password ที่ตั้งไว้อีกครั้ง หรือหากคลิกปุ่ม Random ระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  •  Email Quota (Meg):  กำหนดพื้นที่ ของ Mail Box นี้ หน่วยเป็น MB หากไม่ระบุ หรือระบุเป็น 0 ระบบจะหมายถึง Unlimited
  • Send Limit: กำหนดการส่งออกของ Account หน่วยเป็น MB  หากไม่ระบุ หรือระบุเป็น 0 ระบบจะหมายถึง Unlimited

 4. คลิกปุ่ม create เพื่อสร้าง Account Email

4. หลังจากคลิกปุ่ม Create ระบบจะแสดงข้อมูลของ Account Email ที่สร้าง โดยอธิบายได้ดังนี้

  • Username: โดยแสดงเป็น Account ที่ตั้งไว้
  • Password: แสดงรหัสผ่านที่ตั้งไว้
  • POP3 Server = mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.hostinglotus.com
  • SMTP Server = mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.hostinglotus.comสามารถทดสอบใช้งาน Email ได้ในระบบ Webmail 

By Hostinglotus.com

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...
การตั้งค่า Mail Forward
การตั้งค่า Mail forward ต้องทำใน Control Panel DirectAdmin ครับ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...