Archivio Domande

การส่งข้อมูลการใช้งาน Hosting ใหม่ (Random)  Stampa Articolo

ในกรณที่ท่าน ลืมหรือ ไม่ได้รับ User Password ของระบบ Control Panel DirectAdmin ให้ท่านทำตามขั้นตอนด้านล่างระบบจะ Random Password พร้อมทั้งส่ง User ไปทาง Email

1. Login เขาระบบ Control panel Directadmin

2. กด List Users

 3. ท่านจะพบกับ User ที่ท่านต้องการ โดยตรวจสอบ  ชื่อโดเมนว่าใช้โดเมนเดียวกันกับ User ที่ต้องการหรือไม่

 4. ระบบแสดงข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งระบุ Email เอาไว้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ครับ

5. กด Tik เลือก ในช่อง New Random Password ไม่งั้นแล้วระบบจะส่ง Password ไปเป็น ****** ซึ่งจะไม่รู้เลยว่า Password อะไร แล้ว กด Send

 

Hai trovato utile questa risposta?

Articoli Correlati

1.การสร้าง Package สำหรับ User
ก่อนการสร้าง User และเพิ่ม Domain เราต้อง สร้าง Package ให้ก่อนครับ 1. Login เข้าระบบ control...
2.การเพิ่ม User และ Domain
การเพิ่ม User และ Domain เข้าใน Hosting Control Panel DirectAdmin 1. Login เข้าระบบ control...
การปิด - เปิด Domain
การปิด และเปิดใช้ User และ Domain สามารถทำได้ เมื่อท่านอาจะประสบปัญหาต่างๆ ในการทำงาน 1. Login...