เอกสารการ ย้าย Domain .TH  Bu dökümanı yazdır

(ใช้หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน)

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

เนื่องด้วย ................. (ระบุชื่อบริษัท หรือชื่อหน่วยงาน) ................. มีความประสงค์
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน ที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้กับ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

ชื่อโดเมน : .................... (ระบุชื่อโดเมน) ....................
อีเมล์เข้าสู่ระบบใหม่ : reseller_metrabytecloud@thnic.co.th

จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

เซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

เอกสารการจด Domain .ac.th
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น...
เอกสารการจด Domain .co.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบแบบที่หนึ่ง,...
เอกสารการจด Domain .go.th
เอกสาร :หนังสือ ที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง...
เอกสารการจด Domain .in.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2...
เอกสารการจด Domain .mi.th
เอกสาร :หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด...