การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู  E-mail Accounts

2. คลิกปุ่ม Create mail account  ดังรูป

3. ใส่ ข้อมูล  Account Email  ดังนี้

  • Username:  ใส่ชื่อ Account Email ที่ต้องการ
  •  Enter Password:   ใส่ password ที่ต้องการ หรือ คลิกที่ปุ่ม Random เพื่อให้ระบบทำการสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติ
  •  Re-Enter Password:  ใส่ password ที่ตั้งไว้อีกครั้ง หรือหากคลิกปุ่ม Random ระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  •  Email Quota (Meg):  กำหนดพื้นที่ ของ Mail Box นี้ หน่วยเป็น MB หากไม่ระบุ หรือระบุเป็น 0 ระบบจะหมายถึง Unlimited
  • Send Limit: กำหนดการส่งออกของ Account หน่วยเป็น MB  หากไม่ระบุ หรือระบุเป็น 0 ระบบจะหมายถึง Unlimited

 4. คลิกปุ่ม create เพื่อสร้าง Account Email

4. หลังจากคลิกปุ่ม Create ระบบจะแสดงข้อมูลของ Account Email ที่สร้าง โดยอธิบายได้ดังนี้

  • Username: โดยแสดงเป็น Account ที่ตั้งไว้
  • Password: แสดงรหัสผ่านที่ตั้งไว้
  • POP3 Server = mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.hostinglotus.com
  • SMTP Server = mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.hostinglotus.com


สามารถทดสอบใช้งาน Email ได้ในระบบ Webmail